en


Business conditions §
Obchodné podmienky

Tu je umiestnený text pre zvolenu sekcii.

Obchodné podmienky a kontakty

 

ING. PAVOL HABURAJ - DENALYA ®                                                   

UL.MIERU 843/85

06761 STAKČIN

IČO : 40899934 

DIČ : 1070635104

MARTIN DENALUC - DENALYA®

UL.MIERU 253/19

06761 STAKČÍN 

IČO : 50130218

ING. MIROSLAVA HABURAJOVÁ DENALUCOVÁ - DENALYA ®   

UL. MIERU 843/85

06761 STAKČÍN

IČO: 50721577

 

email : denalyadizajn@gmail.com

  

 

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru v našom e-shope www.denalya.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

 1. Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.denalya.sk   Kupujúci si pri objednávaní tovaru zvolí spôsob platby bankovým prevodom. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

 

Dodacie lehoty

 1. .Termín dodávky  KAŽDEJ OBJEDNÁVKY JE od 15-20 pracovných dní od pripísania platby alebo odberu podľa vopred dohodnutých dodacích podmienkach medzi predávajúcim a kupujúcim..Základné doba dodávky-realizácie je uvedená na hlavnej stránke nášej www.denalya.sk KUPUJÚCI pred zadaním objednávky AKCEPTUJE DODACIU DOBU.
 2. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Predávajúci tiež nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo zo strany výrobcu alebo dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 4. Za náhradu škody sa považuje suma poštovného a balného.

Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho.
 2. Kupujúci si pri objednávke musí zvoliť spôsob platby  platbu vopred na účet predávajúceho:
 • PLATBA DOBIERKOU -NEPOSIELAME NA DOBIERKU JE TO TOVAR VYROBENÝ NA ZÁKAZKU
 • PLATBA VOPRED NA ÚČET 

Storno objednávky ešte pred vyrobením

 1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením do 24hod. pred zaplatením.Po záväznom potvrdení a zaplatení objednávky nie je možné storno objednávky.Predávajúci objednáva látky závazne u svojho dodávateľa.
 2.  Odstúpenie od zmluvy ešte pred zaplatením objednávky musí byť uskutočnené písomnou formou cez email : denalyadizajn@gmail.com 

Vrátenie tovaru 

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov  predávajúceho (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle  ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa  od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru.Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.Vratenie tovaru na jednu z hore uvedenej adresy, alebo na adresu uvedenú vo faktúre.

 V zmysle § 7 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

                             Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Tovar, ktorý predajca nemal na stránke a ktorý bol vyrobený podľa požiadaviek zákazníka.

 

Záručné podmienky a záručná doba

 1. Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov. Začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadne reklamácie sa snažíme vyriešiť promptne individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti a v súlade s platným právnym poriadkom.
 2. Záruka sa nevzťahuje na:
  • nadmerné opotrebovanie tovaru v dôsledku nesprávneho použitia tovaru (mechanické poškodenie, chybné pranie, nesprávne používanie a pod.)
  • prirodzené opotrebovanie tovaru (zipsy a pod..)
  • opotrebovanie tovaru v dôsledku nešetrného používania, nesprávneho ošetrovania ako aj nesprávneho výberu veľkosti.
 3. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, vysušený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky neškodný. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený odmietnuť prevziať tovar na reklamačné konanie.
 4. Reklamovaný tovar je potrebné odoslať doporučene , NIE NA DOBIERKU! A vopred informovať predajcu. Reklamácie vybavíme spravidla do 7 až 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť! 

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 2. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
OWFjNm